I think all Femmes do…

I think all Femmes do…

(Source: neopreneskin, via skiddysmith)